Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání systému AffilMax, platné od 18.2.2021

I. Všeobecná ustanovení

 • Registrací na adrese https://affilmax.postaffiliatepro.com/affiliates/signup.php#SignupForm a souhlasem s obchodními podmínkami souhlasí registrující se uživatel (dále jen „Publisher“) s těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Správná dvojka s.r.o. se sídlem Úprkova 17/29, Hradec Králové, 500 09, IČ: 09947281, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 47170 pro poskytování služeb reklamního systému Affilmax pro partnery, jichž tento systém využívá k umístění a propagaci dostupných reklamních prvků (dále jen „Provozovatel“, „VOP“ a „Systém“).
 •  

 • Publisher prohlašuje, že je plnoletý a plně způsobilý k právnímu jednání.
 •  

 • Provozovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně upravit. O změně těchto VOP bude Provozovatel informovat Partnera elektronickou formou zasláním e-mailu na kontaktní adresu Partnera registrovanou v Systému a upozorněním ve webové prezentaci Provozovatele alespoň 7 dní před dnem účinnosti předmětné změny VOP. V případě, že je případná změna VOP v neprospěch Partnera, je Publisher oprávněn do doby nabytí účinnosti nových VOP bez dalšího vypovědět smlouvu s Provozovatelem uzavřenou způsobem popsaným dle písm. a) výše (dále jen „Smlouva“).
 •  

 • Provozovatel poskytuje skrze Systém řešení propagace výrobků a služeb třetích osob využívajících Systém (dále jen „Inzerent“). Využívání Systému Publisherem spočívá v umístění reklamních prvků (odkazy, bannery, formuláře a další formáty) do své webové prezentace nebo do jiného kanálu v síti Internet, kterým Publisher disponuje, za účelem přivedení zákazníků na webovou prezentaci a Inzerenta.
 •  

 • Systém Affilmax disponuje technologií, skrze kterou dokáže rozpoznat, zdali Partnerem přivedený zákazník na webu Inzerenta realizoval požadovanou akci (např. objednávka zboží, vyplnění poptávkového formuláře, registrace k užívání služby). V takovém případě náleží Partnerovi provize, kterou je mu Provozovatel povinen vyplatit dle dále uvedených podmínek (dále jen „Provize“).
 •  

 • Provize i jiné statistiky budou vypočítány výhradně dle záznamů Provozovatele. Žádné jiné způsoby měření či statistiky nebudou brány v potaz.

Provize, její výše a podmínky vyplacení

 • Nárok na Provizi Partnerovi vzniká okamžikem, kdy proběhne akce specifikovaná u dané kampaně v Systému (např. objednávka zboží na webu Inzerenta, vyplnění poptávkového formuláře a další akce dle definice v Systému) (dále jen „Transakce“ a „Kampaň“).
 •  

 • U každé kampaně je v Systému jasně uvedena platná hodnota provize a její typ. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího upozornění. Nová výše provizí je uživateli oznamována prostřednictvím emailu uvedeného při registraci a je také online zveřejněna v Systému. Výše provize, není-li uvedeno jinak, je bez DPH.
 •  

 • Provize je uživateli v Systému připsána až ve chvíli, kdy proběhne kontrola relevantnosti zadaných informací. Pokud v Systému bude zaznamenána identická akce vícekrát od stejného návštěvníka pro různé Partnery, náleží Provize pouze Partnerovi, který jako poslední nasměroval návštěvníka k příslušné akci.
 •  

 • Typy Transakcí:
  1. Transakce typu PPS (Pay-Per-Sale) reprezentuje objednávku zboží nebo služeb. PPS Transakce nabývá platnosti až připsáním platby zákazníka na účet Advertisera. Transakce musí být také následovně schválena Advertiserem. V případě dodatečného storna objednávky v zákonné lhůtě nebo další lhůtě poskytnuté Advertiserem může být Transkace zamítnuta.
  2.  

  3. Transakce typu PPL (Pay-Per-Lead) reprezentuje předání kontaktu na zákazníka. PPL Transakce nabývá platnosti uskutečněním sjednané akce (například vyplnění údajů, setkáním se zákazníkem, nebo uskutečnění obchodní transakce se zákazníkem). Transakce musí být také následovně schválena Advertiserem.
  4.  

  5. PPC (Pay-Per-Click) transakce nabývá platnosti uskutečněním kliknutí na reklamní prvek Inzerenta zákazníkem, a to vždy jen jednou za 24 hodin z každé dané IP adresy. Transakce je automaticky schvalována Systémem.

   

 • Pouze provize plynoucí z platných Transakcí jsou Provozovatelem Partnerovi vyplaceny. Tyto provize jsou v systému označené jako „Schválené“. Provozovatel si vyhrazuje právo nevyplatit Partnerovi provize, které nebyly Inzerentem schváleny nebo uhrazeny.
 •  

 • Aktuální výše Provize k vyplacení je uvedena v Systému v sekci „Výplaty, které mám obdržet“.
 •  

 • Vyúčtování schválených provizí se provádí za každý kalendářní měsíc v následujícím kalendářním měsíci, přičemž minimální částka pro vyplacení provize je 500 Kč (nebo ekvivalent v EUR). Pokud uživatelský účet nedosáhne této částky, dochází k převodu zůstatku do následujícího období. U některých kampaní může být schvalování provizí posunuto o další kalendářní měsíc, typicky segment Nábytek a reflektuje to delší objednávkový proces v daném segmentu.
 •  

 • Celková částka provize k vyplacení je oznámena uživateli v sekci „Výplaty“ v Systému vždy po 20. dni v měsíci. V případě dosažení minimální částky pro vyplacení Provize dle písm. g) výše je Publisher za účelem výplaty povinen do Systému nahrát fakturu na příslušnou částku. Pokud Publisher nevyužívá Systém za účelem pravidelného zisku (nejedná se o podnikatelské činnosti a Partner nemá IČO), namísto faktury vyplní v Systému příslušný formulář – tato varianta je umožněna pouze daňovým rezidentům České republiky. Publisher, který nevystaví fakturu na Provize k vyplacení a vyžije k tomu formulář, je povinen na základě výzvy Provozovatele prokázat pravdivost údajů uvedených při registraci.
 •  

 • Jediným způsobem úhrady Provize Poskytovatelem Partnerovi je bankovní převod v rámci EU. Partner je ve faktuře nebo formuláři dle písm. h) výše povinen sdělit číslo svého bankovního účtu, kam má být provize zasílána.
 •  

 • Výplata Provize bankovním převodem je možná pouze v měně CZK nebo EUR.
 •  

 • Provozovatel si vyhrazuje právo Provize vyplatit pouze daňovým rezidentům Evropské unie. Vyplacení Provize daňovému rezidentovi mimo Evropskou unii řeší Provozovatel individuálně především s ohledem na účetní a daňovou transparentnost. Provozovatel si vyhrazuje právo Provize daňovému rezidentovi mimo Evropskou unii nevyplatit bez udání důvodu. Provozovatel provozuje Systém primárně v Evropské unii a pokud se jej rozhodne využít i Publisher s daňovým rezidenstvím mimo Evropskou unii, Provozovatel doporučuje nejprve prověřit možnost případné výplaty Provize, než Publisher začne cíleně Systém používat za účelem zisku Provize.
 •  

 • Transakční náklady (bankovní poplatky přímo související s výplatou Provize):
 •  

  1. V případě výplaty Provize v měně CZK nebo EUR na bankovní účet v České republice hradí transakční náklady plátce i příjemce každý své bance.
  2.  

  3. V případě výplaty Provize v měně EUR na bankovní účet v Evropské unii skrze tzv. SEPA platbu hradí plátce i příjemce každý své bance transakční náklady.
  4.  

  5. Ve všech ostatních případech, zejména v případě výplaty Provize na bankovní účet mimo Evropskou unii, si Provozovatel vyhrazuje právo Partnerovi započíst transakční náklady i na straně Provozovatele.
  6.  

III. Práva a povinnosti Partnera

 • Partner se zavazuje provozovat internetové stránky nebo jiný kanál v síti Internet, kterým disponuje, a bude propagovat Kampaně zapojené v Systému, v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Partner prohlašuje, že je osobou, která je oprávněna provozovat takové internetové stránky nebo jiný kanál v síti Internet, na nichž jsou umístěny propagační materiály Kampaně zapojené v Systému, a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě této prezentace. Partner je sám zodpovědný za obsah, formu propagace a odkazy na svých stránkách.
 •  

 • Partner nesmí umístit bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele reklamní prvky na webové prezentace obsahující pornografii, nelegální nebo jinak závadný obsah. Publisher rovněž nesmí využít

   

  k propagaci nekalé reklamy a je povinný dodržovat zákon č. 480/2004 Sb. , o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 •  

 • Partner není oprávněn (především v souvislosti se získáváním leadů) provádět přípravné práce směřující k následnému uzavření smlouvy mezi Inzerentem a zákazníkem, poskytovat doporučení, poradenství nebo jinak působit na zákazníky informacemi nikoli obecnými.
 •  

 • Bez předchozího písemného svolení Provozovatele není Partner oprávněn podstoupit možnost propagace Kampaním třetím stranám.
 •  

 • Podmínky a omezení propagace a specifika výpočtu Provize nad rámec zde uvedeného jsou upraveny také v obchodních podmínkách, jež pro danou Kampaň vydal příslušný Inzerent. Partner má povinnost se seznámit se zněním obchodních podmínek každé Kampaně, kterou má v úmyslu propagovat, pokud její Inzerent takové podmínky vyhotovil. Tyto podmínky jsou v Systému uvedeny v záložce „Kampaně“, zvlášť pro každou kampaň.
 •  

 • Reklamní prvky zpřístupněné Partnerům v rámci Kampaní mohou být předmětem autorských práv; Partner je výhradně oprávněn využít takové reklamní prvky pro účely jejich zobrazení v rámci Kampaně a zejména není oprávněn je využít pro jiné účely či je měnit. Toto ustanovení může být upraveno v obchodních podmínkách pro konkrétní Kampaň.
 •  

 • Partner je sám za sebe zodpovědný za veškeré úkony spojené s daněním vyplacených provizí dle platné legislativy státu jeho příslušnosti. Partner rovněž bere na vědomí, že přijetím výplaty Provize do jiné členské země Evropské unie, než České republiky se automaticky stává dle platné evropské legislativy plátcem DPH v příslušné členské zemi.
 •  

IV. Osobní údaje a ochrana dat

 • Registrací do Systému souhlasí Partner s poskytnutím svých osobních údajů Provozovateli. Jedná se především o jméno, příjmení, fakturační adresa nebo adresa bydliště, e-mail, telefon a bankovní spojení.
 •  

 • Provozovatel spravuje veškeré osobní údaje registrovaných Partnerů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „Nařízení).
 •  

 • Provozovatel je oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů Partnerů též zaměstnance, spolupracující osoby a Inzerenty. Provozovatel je povinen zajistit, aby každý další zpracovatel plnil při zpracování povinnosti ve stejném rozsahu, jak jsou povinnosti Provozovatele dle tohoto článku.
 •  

 • Partner souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů, které budou využity jen v souvislosti s provozem Systému, a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele. Tento souhlas může být Publisherem kdykoli odvolán formou zaslání e-mailu na adresu info@affilmax.cz.
 •  

 • Provozovatel považuje Partnera za aktivního uživatele Systému, pokud za poslední 1 rok došlo k zaznamenání alespoň jedné Transakce u jeho uživatelského účtu. Po uplynutí této lhůty smaže Provozovatel bez zbytečného odkladu veškeré záznamy spojené s Partnerem.
 •  

 • Provozovatel rovněž pro řádný výkon své činnosti podle těchto VOP zpracovává osobní údaje návštěvníků webových prezentací Partnera, především tzv. cookies soubory a IP adresy, skrze které je následně schopen identifikovat realizaci Transakce na straně Inzerenta. Partner dává registrací do Systému Provozovateli souhlas se zpracováním těchto osobních údajů v souladu s Nařízením.
 •  

 • Osobní údaje zpracované za účelem řádného výkonu své činnosti dle těchto VOP archivuje Provozovatel jen po nezbytně nutnou dobu, nejdéle 3 roky. Po uplynutí této lhůty smaže Provozovatel bez zbytečného odkladu veškeré záznamy spojené s chováním návštěvníků webových prezentací Partnera.
 •  

V. Doba trvání, ukončení spolupráce

 • Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, kdy pojme podezření, že Partner porušil některou z povinností uvedených v této dohodě. V tomto případě zaniká nárok na vyplacení nevyplacených provizí vedených v Systému.
 •  

 • Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.
 •  

 • Vypovězení této dohody Partnerem i Provozovatelem je možné kdykoli a bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
 •  

 • Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
 •  

VI. Ostatní ujednání

 • Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce Partnera a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy.
 •  

 • Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem Systému a internetové sítě.
 • Inzerent může svobodně využívat i jiné reklamní systémy.
 •  

 • Spolupráce obou smluvních stran je pro dobu trvání této smlouvy a pro dobu 1 roku po jejím ukončení výslovně sjednána jako exkluzivní ve vztahu ke spolupráci Inzerentů zapojených do Systému s Partnerem pro služby poskytované Provozovatelem. Partner se zejména po tuto dobu zavazuje žádným způsobem nenavázat a neusilovat o navázání přímé ani nepřímé spolupráce s žádným Inzerentem ve vztahu k propagaci Inzerenta a jeho výrobků či služeb Partnerem. Za porušení této povinnosti Partnerem sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši celkové nevyplacené Provize ke dni výpovědi Provozovatelem.